Marie-Jeannine SALÉ : le grec en V.O. ou les disciples d’Emmaüs

[Nous publions ici une archive du numéro papier Λύχνος – n° 17, octobre 1983, 20-26. Nous espérons donner le goût aux débutants ou non en grec de lire directement en grec avec l’aide de la traduction ci-dessous et du commentaire des textes savoureux de la littérature.]

Les disciples d’Emmaüs

Rembrandt, Le souper à Emmaüs, 1629, Musée Jacquemart-André, Paris (Wikicommons)

(Évangile selon saint Luc, 24, 13-35)

(13) Καὶ ἰδού δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς, (14) καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. (15) Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· (16) οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. (17) Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες ; Καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. (18) Ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεόπας εἶπεν πρὸς αὐτόν· Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; (19) Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, (20) ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν· (21) Ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο. (22) Ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον, (23) καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. (24) Καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. (25) Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· (26) οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; (27) Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. (28) Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρωτέρω πορεύεσθαι. (29) Καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες· Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. Καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς, (30) καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς· (31) αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν. (32) Καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους· Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; (33) Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς Ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, (34) λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ Kύριος καὶ ὤφθη Σίμωνι. (35) Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

*

Traduction

Et, voici, deux d’entre eux [les disciples du Christ], le jour même, étaient en route vers un village distant de soixante stades de Jérusalem et qui s’appelait Emmaüs, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Et il arriva pendant qu’ils parlaient et s’interrogeaient, que Jésus lui-même les rejoignit et faisait route avec eux. Mais une puissance supérieure empêchait leurs yeux de le reconnaître. Il leur dit donc : « Quelles sont ces paroles que vous échangez tout en marchant ? » Et ils restèrent comme figés, la mine sombre. Puis l’un d’eux, appelé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem et à ne pas savoir ce qui s’y est passé ces jours-ci ! » Et il leur dit : « Quoi ? » Et ils lui dirent : « Ce qui est arrivé à Jésus le Nazaréen, qui fut un prophète efficace en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands-prêtres et ceux qui nous gouvernent le condamnèrent à mort et le crucifièrent. Et nous, nous espérions qu’il était celui qui doit libérer Israël ; mais avec tout cela, ce jour est le troisième depuis ces événements. Toutefois, quelques femmes parmi les nôtres nous ont frappés de stupeur, s’étant rendues tôt le matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues en disant qu’elles avaient eu la vision d’anges qui leur disaient qu’il était vivant. Et quelques-uns de nos compagnons sont partis pour le tombeau, et ils l’ont trouvé comme les femmes l’avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu ». Et il leur dit : « Insensés ! Que votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ subisse ces choses et entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures les passages qui le concernaient. Et ils atteignirent le village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin. Et ils l’obligèrent à s’arrêter, disant : « Reste avec nous, car le soir approche et le jour a déjà décliné ». Et il entra pour rester avec eux, et il arriva pendant qu’il était à table avec eux qu’il prit le pain, le bénit et, l’ayant rompu, le leur distribua ; et leurs yeux s’ouvrirent, ils le reconnurent, et lui disparut à leurs regards. Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, lorsqu’en route il nous parlait, lorsqu’il nous expliquait les Écritures ? » Et à l’heure même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent rassemblés les Onze et ceux qui étaient avec eux, en train de dire que le Seigneur était vraiment ressuscité et qu’il était apparu à Simon. Et eux-mêmes racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment il s’était fait reconnaître d’eux en rompant le pain.

*

Notes

13.  Καὶ ἰδού : et voici – ἰδοῦ de ὀράω, hébraïsme.

       ἦσαν πορευόμενοι : εἰμι + participe présent, pour montrer une action durable ; cf. 32 : καιομένη ἦν.

       σταδίους ἑξήκοντα : ὁ στάδιος ou τὸ στάδιον = 177, 6 m ; 60 stades équivalent à peu près à 10 ou 11 km.

       Ἱερουσαλήμ : nom hébreu, qui n’est pas décliné en grec.

14.  ὁμιλέω-ῶ : « fréquenter », puis « s’entretenir » ; ἡ ὁμιλία, l’entretien familier, a donné « homélie ».

15. Καὶ ἐγένετο …καὶ : hébraïsme, mot à mot « et il arriva … et » ; cf. 30 καὶ ἐγένετο (sans le deuxième καὶ).

       Ἰησοῦς : déclinaison ® -οῦν (accusatif), -οῦ (voc. gén. dat.).

       ἐγγίζω : approcher, s’approcher (de ἐγγύς) employé surtout dans la Bible.

16.  κρατέω-ῶ + acc. : tenir en son pouvoir, dominer.

       τοῦ + infinitif : marque le but ; cf. 25 τοῦ πιστεύειν : mot à mot « leurs yeux étaient dominés pour ne pas le reconnaître » ; cf. aussi 29 : εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι.

18.  παροικέω-ῶ : en grec classique « habiter près de » ; dans la Bible « résider comme étranger » ; la Vulgate traduit peregrinus (étranger, voyageur, d’où « pèlerin »).

19.  εἶπαν = εἶπον (cf. 32), aoriste en -α existant déjà en grec classique.

       προφήτης : 1er sens « celui qui transmet ou explique la parole des dieux (de Dieu dans la Bible ».

       λαοῦ : ὁ λαός, forme de la κοινή ; attique : ὁ λεώς.

20.  τὸ κρῖμα : < κρί-νω : contestation (grec classique, dans les tragédies) ; ici « peine », « condamnation » ; en latin cri-men, qui signifie « accusation », avant de prendre le sens de « crime ».

       σταυρόω-ῶ : de ὁ σταῦρος = poteau dressé (racine στα-, cf. ἵστημι) puis « croix ».

21.  λυτρόω-ῶ : cf. λύ-ω = racheter (peu fréquent en grec classique).

       τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει : certains suppléent le sujet : « Israël célèbre le troisième jour ». La plupart en font un impersonnel équivalent à la tournure passive ἡμέρα ἄγεται.

22.  ὀρθρινός : « matinal », rare en grec classique, qui préfère ὄρθριος ; l’adjectif est ici employé comme adverbe.

23.  ἡ ὀπτασία : vue, spectacle (non classique).

       ὁ ἄγγελος : en grec classique « messager », puis « messager de Dieu » dans la Bible, passé en latin (angelus) puis en français (« ange »).

24.  εὗρον : en attique ηὗρον (aoriste de εὑρίσκω).

       καθώς = ὡς : forme biblique.

25.  βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν : mot à mot « lents par le cœur pour croire » ; ἡ καρδία est le siège des sentiments, mais aussi chez Homère de l’intelligence, sous sa forme intuitive ; cf. Pascal : « C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison ».

       ἐλάλησαν de λαλέω-ῶ : à l’origine, le mot ne désigne pas un langage articulé ; ici, il équivaut à λέγω.

       ἐπὶ πᾶσιν οἷς = ἅ : attraction du relatif.

27.  δι-ερμήνευσεν : aoriste sans allongement de la voyelle initiale (cf. εὗρον).

28.  ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην : usage non classique de la préposition ; on attendrait πρὸς.

       οὗ : s’emploie avec ou sans mouvement.

29.  Μεῖνον : impératif aoriste de μένω (indic. ἔμεινα) ; cf. 30 μεῖναι.

       κλίνω : parfait κέκλικα = décliner ; cf. 30 κατακλίνομαι = se coucher sur un lit de table, se mettre à table.

30.  εὐλογέω-ῶ : bénir ; cf. latin bene-dicere.

31.  διηνοίχθησαν de δι-αν-οίγω : l’aoriste attique est δι-αν-εῴχθη ; postérieurement, l’augment a été transporté sur αν ; cf. 32 δι-ήνοιγεν.

33.  Τοὺς Ἕνδεκα : les Douze Apôtres sont réduits à onze depuis la trahison de Judas.

34.  ἠγέρθη : de ἐγείρω = réveiller (sous-entendu ἐκ νεκρῶν = ressusciter).

       ὤφθη Σίμωνι : cf. 35 ἐγνώσθη αὐτοῖς ; le datif remplace ὑπὸ + génitif après le passif aoriste, comme en attique après le parfait ; c’est une sorte de datif d’intérêt.

*

Commentaire

            Est-il possible de donner une explication littéraire d’un texte qui précisément a été composé sans intention littéraire, uniquement pour rapporter des faits sentis comme fondements inébranlables d’une foi ?

            Cependant, si « les faits parlent d’eux-mêmes », ils le font avec une certaine solennité, conférée par l’usage, dans le grec hellénistique, des hébraïsmes (ἰδού – ἐγένετο) destinés à « rattacher l’Évangile à l’Ancien Testament », et considérés « comme faisant partie d’une sorte de langue sacrée »[1].

            On peut remarquer aussi combien la présentation est vivante. Le même épisode est cité en trois lignes par saint Marc (16, 12-13) : « Il apparut sous une autre forme à deux disciples qui marchaient, en route vers la campagne. Ceux-ci s’en allèrent l’annoncer aux autres, mais ils ne le crurent pas ». Saint Luc, lui, développe en cinq scènes successives : le départ des disciples (1), rejoints sur la route par Jésus « incognito » (2) ; la longue conversation en chemin (3) ; l’arrivée à Emmaüs et la scène capitale de la reconnaissance (4) ; le retour à Jérusalem (5), symétrique de la première scène.

            Les indications précises, noms de lieux et de personnes, distance, heure, indispensables à la véracité du récit, sont en même temps pittoresques (πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα). Les dialogues, simples et familiers, sont en style direct, donc à la fois plus vrais et plus vivants. Les personnages ont des expressions (σκυθρωποί), des gestes (λαβὼν τὸν ἄρτον … κλάσας ἐπεδίδου), des mouvements (ἐγγίσας συνεπορεύετο, ἐστάθησαν, κατακλιθῆναι. ἀναστάντες … ὑπέστρεψαν).

            De scène en scène on voit évoluer les sentiments des disciples, surtout lorsque les questions de Jésus les obligent à se confier. Ils quittent Jérusalem désespérés : ils admiraient Jésus de Nazareth, ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, avaient en lui une entière confiance : ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ. Sur le plan purement humain, la libération d’Israël, tous les espoirs se sont effondrés avec la mort du Christ. Pourtant, il leur avait annoncé sa résurrection, mais ils semblent l’avoir oublié : ils n’ont pas cru les récits des femmes rapportant les paroles des anges (λέγουσιν αὐτὸν ζῆν), car ceux qui se sont dérangés pour vérifier n’ont pas vu Jésus (αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον). Il leur faut une preuve tangible. Les explications de Jésus, appuyées sur les Écritures, commencent à les ébranler, et ils éprouvent pour lui une attirance inexplicable, puisqu’ils l’obligent (παρεβιάσαντο) à demeurer avec eux. La certitude, l’autorité quasi surhumaine de l’inconnu, ses reproches (ἀνόητοι, βραδεῖς τῇ καρδίᾳ) en imposent à leur faiblesse. Désormais, ils sont prêts pour la révélation finale, au moment choisi par Dieu. Après quoi, Jésus peut disparaître (ἄφαντος ἐγένετο), puisque la foi a remplacé le doute, et que les disciples prennent conscience de la présence instinctivement perçue pendant la route : Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἡμῖν ; l’image de la flamme qui embrase le cœur traduit cette conviction qui renaissait en eux sans s’exprimer encore clairement. Et eux qui craignaient de voir leur compagnon continuer son chemin dans la nuit n’hésitent pas à affronter cette même nuit et à refaire la longue route pour aller annoncer à Jérusalem la merveilleuse nouvelle.

            Cet épisode évangélique a inspiré d’illustres peintres, entre autres Rembrandt, dont les Pèlerins d’Emmaüs sont célèbres : il a reproduit la scène essentielle de la « fraction du pain » dans un cadre dont les détails très sobres évoquent plutôt le XVIIe siècle que l’Antiquité ; mais la lumière du tableau, surnaturelle, émane de la personne du Christ.

            Plus modestement, le romancier Henri Bosco a, dans un de ses livres, Barboche, transporté l’épisode entier sur une route de Provence, où la tante Martine et son petit-neveu Pascalet, accompagnés de leur chien Barboche, rencontrent le « Bon Dieu ». Ils reviennent d’un « pèlerinage aux sources », un voyage au village natal que tante Martine voulait faire connaître à Pascalet ; mais le haut du village, abandonné, tombe en ruines, et l’enfance de tante Martine semble disparue à jamais avec le cadre qui l’abritait. Entretemps, les rencontres étranges, et même diaboliques, se multiplient, tentations et épreuves se succèdent, victorieusement surmontées, mais à quoi bon puisqu’elles aboutissent à une déception. Le retour est donc bien triste.

            Mais il y a d’abord, derrière eux, « un pas, un pas d’homme au pied large, un pas tranquille, bien posé, le pas, entre mille si reconnaissable, d’un homme fort et grand, qui sait d’où il vient, qui pense où il va, qui a tout son temps, et qui sans hâte vous rattrape ».

            Pas réel, « qui faisait craquer les pierres de la route, toujours si friables après la pluie ». Mais pas surnaturel, d’une surhumaine certitude : « Eussions-nous couru, sans courir, lui, ce pas inflexible, il nous eût poursuivis paisiblement et atteints ».

            Ensuite, « ce fut une grande forme qui soudain, mais très doucement, se plaça entre nous, moi et tante Martine ». « Une forme d’homme de haute stature, et qui portait un de ces manteaux de berger en poils de chèvre sur lesquels la pluie ne peut rien […], une forme d’homme, et rien que cela, mais puissante ». « Αὐτὸς Ιησοῦς ἐγγίσας », dit saint Luc. Le romancier, ménager de ses effets, ne nomme pas tout de suite l’apparition, et la décrit beaucoup plus.

            Cet homme devine toutes les pensées, tous les chagrins : « Vous semblez bien fatigués tous les trois, dit-il d’une voix qui fait battre le cœur de l’enfant, sans séparer dans sa sollicitude le chien des êtres humains. Et il s’adresse plus particulièrement à la vieille femme : « Vous avez l’air lasse et triste ». – Tristes estis, « vous êtes tristes », dit le texte latin de saint Luc, probablement utilisé par Henri Bosco, alors que le texte grec dit ἐστάθησαν (3e pers. pluriel) σκυθρωποί.

            Tante Martine refuse d’ailleurs la pitié de l’inconnu ; elle n’a pas besoin de consolation, puisque « avec trois Credo, sept Pater et quatre Kirielison, on nettoie la cave et la grange. J’ai mes idées… ». Paroles qui ne manquent pas de piquant, adressées à Dieu lui-même. Et le Christ, qui a sans doute le sens de l’humour, et lit au fond des cœurs simples, répond gravement : « Des idées, c’est bien. J’ai aussi les miennes ».

            Comme ils n’ont plus rien à manger, il les conduit chez un vieux berger, qui « s’appelle Jean », et habite dans une cabane de pierres, une « borie » : « Il me reste la moitié d’un pain, dit le berger, et du vin un peu, un verre peut-être… Je vais allumer des chandelles… ». Ils se mettent à table.

L’homme à son tour s’assit en face de nous.

Les yeux baissés, il regardait ses mains.

Il les avait grandes.

Les chandelles éclairaient en plein son visage maigre aux sourcils touffus, à la barbe broussailleuse. C’était un visage fort, bien marqué, mais comme raviné par le vent, brûlé de soleil. Le nez y était de grande puissance, les pommettes osseuses. L’expression calme, volontaire, mais avec un je ne sais quoi d’un peu douloureux dans les traits.

            Rien d’idéalisé, de « saint-sulpicien » dans ce portrait ; et pourtant, rien non plus qui abaisse le personnage au niveau de l’homme ordinaire dont trop de réalisme pourrait lui donner l’apparence.

            Il porte sur la nourriture ses « grandes mains où l’on voyait une cicatrice noirâtre ».

            Les nouveaux « pèlerins d’Emmaüs » comprendront bientôt que cet homme impressionnant est Celui qui peut calmer la faim de l’âme comme celle du corps :

L’homme sembla sourire. Il rompit en deux le morceau et il le trempa dans le bol avec précaution.

— La paix soit sur vous, nous dit-il.

    Et il nous tendit à chacun un bout de son pain. Puis il se leva et alla à la porte. Arrivé sur le seuil, il se retourna. Alors seulement nous vîmes ses yeux… Le temps d’un éclair !

Il sortit.

Pendant un moment, on entendit son pas s’éloigner sur la route, puis le bruit s’en perdit dans les profondeurs de la nuit.

            Ici, le romancier semble renoncer à son art, et rejoindre la simplicité évangélique. La parole même du Christ, c’est le Εἰρήνη ὑμῖν (Luc, 24, 36), qu’il adresse aux disciples réunis, parmi lesquels figurent les deux d’Emmaüs. Mais son départ est naturel, au lieu de la disparition, ἄφαντος ἐγένετο.

            Jamais depuis les statuaires du Moyen Âge, qui vivaient en familiarité avec le surnaturel et ne le séparaient pas de leur existence quotidienne, on n’a mieux fait sentir la présence d’un Dieu à la fois homme réel et être divin. À cette réussite se mesure la profondeur d’une foi.

*

            Quelle que soit la différence entre leurs buts respectifs, l’Évangéliste et le romancier partagent la conviction profonde que les manifestations du divin ont leur place dans l’ordre du monde, au même titre que les réalités familières, et qu’il n’y a pas lieu de les séparer.

Marie-Jeannine SALÉ

Aix-en-Provence


[1]. Dom Bernard BOTTE, Introduction à l’Évangile selon saint Luc, de Gigord.Citer ce billet
Marie-Jeannine Salé (2019, 26 mars). Marie-Jeannine SALÉ : le grec en V.O. ou les disciples d’Emmaüs. Connaissance hellénique. Consulté le 16 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mmdn

Vous aimerez aussi...

1 réponse

  1. Jean-Claude Dutto dit :

    Quel plaisir de retrouver cette archive de Marie-Jeannine Salé. À l’époque de la revue papier, c’était toujours une excellente surprise d’être confronté à ces textes grecs accompagnés de leur explication et de leur commentaire, donnés avec beaucoup de précision et de finesse. J’ai souvent regretté que personne ne prenne la relève pour la revue en ligne . Le contact direct avec les textes grecs est tellement essentiel !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search